Aktuálně

1. 1. 2017 - HLÁŠENÍ ZMĚN FYZICKÉ OSOBY
Jak a kdy hlásit změny

Dnem 1.1.2017 je účinná novela vyhlášky č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, která podstatně zužuje výčet změn údajů v dotazníku, které je fyzická osoba povinna oznamovat. V této souvislosti žádáme fyzické osoby, aby Úřadu oznamovaly pouze následující změny údajů uvedených v dotazníku, které se již nedokládají.

1. adresa pro účely doručování,

2. zaměstnavatel - název, IČ, adresa, zastávané pracovní místo/funkce, oznamuje se rovněž ukončení pracovního/služebního poměru u dosavadního zaměstnavatele (neoznamuje se však změna adresy zaměstnavatele, a to pokud zaměstnavatel zůstává stejný),

3. nabytí či pozbytí nemovitého majetku (např. při nabytí nemovitosti - katastrální úřad, popis nemovitosti a způsob jejího využití - byt, chata, rodinný dům, garáž, pole – pronájem, způsob nabytí - koupě, dar, dědictví, převod do osobního vlastnictví, vlastní odhad ceny, nabývací cena; při pozbytí nemovitosti - katastrální úřad, popis nemovitosti, nabývací cena uvedená při vyplňování dotazníku),“ nahradit textem „nabytí nemovitého majetku nacházejícího se mimo území České republiky (např. katastrální úřad + adresa, popis nemovitosti a způsob jejího využití - byt, chata, rodinný dům, garáž, pole – pronájem, způsob nabytí - koupě, dar, dědictví, převod do osobního vlastnictví, vlastní odhad ceny, nabývací cena),

4. zahájení trestního řízení, respektive trestního stíhání, včetně uvedení kdy a kým bylo zahájeno a z jakého důvodu,

5. vznik závazků, jejichž nominální hodnota jednotlivě nebo v souhrnu přesahuje 100 000 Kč nebo pětinásobek průměrného měsíčního příjmu fyzické osoby po odečtení povinných zákonných odvodů, podle toho, která částka je vyšší, a to pouze v případě, že závazek vznikl mezi fyzickými osobami (např. právní důvod - půjčka, celková výše půjčky, průměrné měsíční splátky, věřitel – Jan Novák),

6. údaje k osobě manžela (manželky) nebo partnera (partnerky) a osob starších l8 let žijících s fyzickou osobou v domácnosti (při „přírůstku“ - jméno, příjmení, rodné příjmení, dříve užívaná příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, okres narození, stát narození (pokud není ČR), státní občanství současná a předchozí, vztah k Vaší osobě, zaměstnavatel, IČ, zastávaná pracovní místo/funkce, zaměstnán/a od, při „úbytku“ - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo).

Změny údajů uvedené pod body 1, 2, 4, 6 je fyzická osoba povinna oznámit v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby. Také případy změn údajů uvedených pod body 3 a 5 je vhodné z důvodu přesného ztotožnění oznamovat v rozsahu položek dotazníku fyzické osoby, které se k těmto bodům vztahují.

Pozn: Změnový dotazník pro oznámení změn byl zrušen.

https://www.nbu.cz/cs/ochrana-utajovanych-informaci/personalni-bezpecnost-oznameni-pro-v-osvedceni-d-t-pt-certifikaty/1036-jak-a-kdy-hlasit-zmeny/

1.1.2012


Na základě novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, dochází k 1. 1. 2012 v tomto zákonu k řadě změn, které vedou na jedné straně k některým "zjednodušením", např. pro stupeň utajení VYHRAZENÉ není potřeba podávat žádost na NBÚ, pro stupeň DŮVĚRNÉ a výše je zjednodušený dotazník podnikatele a fyzické osoby, a na druhé straně zpřísněním jako je zdůvodnění vlastní žádosti podnikatele a fyzické osoby nebo zpřísnění náhledu na "anonymní akcie" a také dochází k "prodražení" žádosti podnikatele protože je zpoplatněna 5 (10) tisíci Kč a řada dalších změn.

Pro firmy (podnikatele), které potřebují mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ z toho vyplývá, že se již nepodává žádost na NBÚ (nepodléhá bezpečnostnímu řízení). Je sice nezbytné mít i nadále vypracované potřebné bezpečnostní dokumenty ale na NBÚ se zašle pouze písemné "PROHLÁŠENÍ PODNIKATELE", že firma-podnikatel má zajištěnou bezpečnost utajovaných informací.